Maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym skażenia żywnościMaksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego środków spożywczych oraz pasz po wypadku jądrowym lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (przekształcenie)

Belet: przekształcenie nie zmieni znacznie treści merytorycznej, chodzi raczej o jej skodyfikowanie. Jest to procedura instytucjonalna, aby spoić 3 poprzednie rozporządzenia w całość. Mechanizmy interwencji w przypadku napromieniowania środków spożywczych, KE w kontekście danego przypadku dokonać może regulacji ad hoc w przeciągu danego przedziału czasowego. Drugi człon daje Radzie możliwość, aby na wniosek KE dostosować, lub zmodyfikować projekt KE. Jest kilka krytycznych uwag – nie umotywowano dostatecznie, dlaczego to Rada ma funkcję egzekutywy. Nie wiadomo również, czemu to Rada ma prawo potwierdzać, lub zmieniać decyzję KE.  Gierek: KE nie wprowadziła nic nowego do tego dokumentu. Zgodnie z zasadą maksymalnej przezorności powinniśmy określić poziomy maksymalnego poziomu skażenia żywności i ich nie zaniżać.

Skażenia żywności - skażenia pasz

Skażenia żywności – skażenia pasz

Eksperci powinni określić czas od momentu skażenia do momentu konsumpcji, czego w tym sprawozdaniu brak. Załączniki nie odpowiadają naszej dosyć dużej wiedzy po tragedii w Czarnobylu. Hall: poziomy skażenia muszą być ustalone na poziomie wspólnotowym, a nie przez każde PL Zjednoczona w różnorodności państwo członkowskie osobno. Tym bardziej, iż w UE jest wspólny rynek i swobodny przepływ produktów. KE powinna, więc ustalać maksymalne poziomy skażenia produktów żywnościowych i pasz.